Formelsammlung Geometrie: Flächen

Fläche Umfang Flächeninhalt Sonstiges
Quadrat

Quadrat

u = 4 · a A = a2
Rechteck

Rechteck

u = 2 · (a + b) A = a · b
Parallelogramm

Parallelogramm

u = 2 · (a + b) A = a · ha = b · hb  
Trapez

trapez

u = a + b + c + d  
Rhombus, Deltoid

Rhombus, Deltoid

(Vierecke, deren Diagonalen aufeinander normal stehen)

 
Dreieck

allgemeines Dreieck

u = a + b + c α + β + γ = 180°

(Winkelsumme)

Rechtwinkeliges Dreieck

rechtwinkeliges Dreieck

u = a + b + c a2 + b2 = c2

(Satz von Pythagoras)

Gleichseitiges Dreieck

gleichseitiges Dreieck

u = 3 · a
Kreis

Kreis

u = 2 · r · π A = r2 · π  
Kreissektor

Kreissektor

u = 2 · r + b